Sebastian Radu

An Independent Certified Practitioner, Instructor

Italian,Romanian

766994685

https://biovivoblog.wordpress.com

My Upcoming Classes

Dig Deeper Bucuresti, Bucuresti  Romania Jul 11 - 13, 2022 Tudj meg többet
You and the Creator București, București  Romania Jul 18 - 20, 2022 Tudj meg többet
ThetaHealing Intro- Create Your Own Reality Deva, Hunedoara  Romania Jul 29, 2022 Tudj meg többet
World Relations București, București  Romania Aug 17 - 21, 2022 Tudj meg többet
Basic DNA Romania Aug 26 - 28, 2022 Tudj meg többet
Advanced DNA București, București  Romania Sep 9 - 11, 2022 Tudj meg többet
You and the Creator București, București  Romania Sep 24 - 25, 2022 Tudj meg többet
Dig Deeper Bucuresti, Bucuresti  Romania Oct 12 - 14, 2022 Tudj meg többet
Basic DNA București, București  Romania Oct 18 - 21, 2022 Tudj meg többet
Basic DNA Romania Oct 18 - 21, 2022 Tudj meg többet
ThetaHealing Intro- Create Your Own Reality București, București  Romania Oct 18, 2022 Tudj meg többet
You and the Creator Bucuresti, Bucuresti  Romania Nov 2 - 4, 2022 Tudj meg többet
Intuitive Anatomy București, București  Romania Nov 14 - Dec 2, 2022 Tudj meg többet
Manifesting and Abundance Bucuresti, Bucuresti  Romania Dec 14 - 16, 2022 Tudj meg többet
Disease and Disorder București, București  Romania Feb 13 - 24, 2023 Tudj meg többet
Advanced DNA Bucuresti, Bucuresti  Romania Mar 10 - 12, 2023 Tudj meg többet
World Relations București, București  Romania Mar 15 - 19, 2023 Tudj meg többet
Basic DNA Romania Mar 31 - Apr 2, 2023 Tudj meg többet
You and the Creator București, București  Romania Apr 1 - 2, 2023 Tudj meg többet
Intuitive Anatomy București, București  Romania Aug 14 - Sep 1, 2023 Tudj meg többet
Disease and Disorder București, București  Romania Oct 2 - 13, 2023 Tudj meg többet

Rólunk

I chose to appear in the form of a body, from a father with descendants in the branch of the ruler of Wallachia, Radu from Afumati, and a mother with parents born on the Mediterranean coast of Elade. 
I was then without my will registered in Orthodox Christian religion and in this way, the education received made me not see that I came "naked" on Earth and so I will go Home. 
The signal received at 13 years old, in summer holiday, when I looked from my favorite boulder flowing of the river with the purewater of the Bucegi, I ignored it. One moment, which lasted as one morning, I merged with thewater and the stones of the river, the forest and the mountains,the air and the heat of the sun. 
Then I received from "Creator of All That Is" the first lesson of meditation. I did not tell to anyone, because I could not explain it in words.Then I walked on this road with much conviction, of the poisonedrelay of education from primary school to high school and then to a college, which could only be a technical one, to get an
"engineering mind". 
With this mind, I began climbing the hierarchical stages of the"wonderful"
industry from the"multilaterally developed socialist society" until, the "revolution" of December 1989 came, I fell into "freedom".
I have set up a company with whom I have gone wandering around the world to enrich myself. And when the business turnover of the established company reached 6 zeros euros I fell again, this time in the "crisis".
 

And also with this pragmatic mind and with the help of the "educational residues" of the subconscious I "programmed", as most of the people from the temporal dimension in which we are, marriage, child, vacations, friends, meetings, pleasures, the joys, the troubles, and when the "Critical Mass" was reached, I divorced and left in search of the soul mate.

The intensity of the connection with my current life partner, the found soul mate, gave me the power to understand the people around me. The way I went, and especially the "blow" since the last fall, made me discover the divine spark in me, the sleeping Spirit. The awakening was sudden, like when someone poured you a glass of cold water while you were sleeping.

 Now I am in true FREEDOM. Through a new attitude of life, I managed to modify my metabolism, purifying the physical body with a vegan diet. I then cleansed the emotional body and introspered the mental body.

 All the falls of life suddenly transformed miraculously into wonderful gifts. The first gift I tested on my own body when I cured myself a disease in which allopathic doctors prescribed blindness. I then began to work with those around me, and every time I am amazed at this gift of healing given by God.

There is a gift in each of us, we only need to be aware of it. This awareness made it possible that me, at this moment, to be in the seventh decade of life, to enjoy every moment without having any illness and consuming no medicine.Now as an instructor and practitioner, certified in meditation techniques, I want to share my gifts also to those who want to use them for them and also to those around them. Thus we have discovered the direction of true UNCONDITIONAL LOVE, passing through the gates of Desire, Compassion, and Consciousness. I want to share with JOY, this direction, to all who want to have access to these gates in a quick and enjoyable way without the need of "falls". The path is unique to each of us, the direction, can be shown by a human who found it after how many lost lives. Yes, it is possible to shorten even now the long and cruel road to a life full of health, abundance and happiness, going in the direction that ThetaHealing has indicated to me.You also can choose the direction followed by me, but that, only your free will decides.

 

Am ales să apar sub formă de trup, dintr-un tată cu descendenţi în ramura domnitorului Ţării Româneşti, Radu de la Afumaţi şi o mamă cu părinţi născuţi pe coasta  mediteraneana a Eladei. Am fost înregimentat apoi, fără voia mea, în religia creştin ortodoxă si în acest mod, educaţia primită a făcut să nu văd că am venit „gol-goluţ” pe  Pământ și  tot așa voi pleca Acasă. Semnalul primit la 13 ani, în vacanța de vară, când priveam de pe bolovanul meu preferat curgerea râului cu apa pură a Bucegilor, l-am ignorat. O clipă, care a durat cât o dimineață, m-am contopit cu apa și pietrele râului, cu pădurea și munții, cu liniștea aerului și căldura razelor de soare.  Atunci am primit de la Atoatecreator prima lecție de meditație. Nu am spus nimănui, pentru că nu puteam să o explic în cuvinte. Am parcurs apoi cu multă convingere, ştafeta otrăvită a educaţiei pe drumul de la şcoala primară la liceu şi apoi la o facultate, care nu putea fi decât una tehnică, pentru a căpăta o „minte inginerească”. Cu această minte, am început să urc treptele ierarhice ale „minunatei” industrii din „societatea socialistă multilateral dezvoltată” până când, odată cu „revoluţia” din Decembrie 1989, am căzut în „libertate”. Am înfiinţat un SRL-eu cu care am plecat pribeag prin lume, pentru a mă „îmbogăţi”. Iar când cifra de afaceri a firmei înfiinţate a ajuns la 6 zerouri de euro iar am căzut, de această dată în „criză”. Și tot cu această minte pragmatică și cu ajutorul „reziduurilor educaţionale” din subconștient mi-am „programat”, ca majoritatea semenilor din dimensiunea temporală în care ne aflăm, căsătoria, copilul, vacanțele, prietenii, întâlnirile, plăcerile, bucuriile, necazurile iar când „masa critică” a fost atinsă, am divorțat și am plecat în căutarea sufletului pereche. Intensitatea legăturii cu actuala parteneră de viață, sufletul pereche regăsit, mi-a dat puterea înțelegerii oamenilor din jurul meu. Drumul parcurs şi mai ales „lovitura” de la ultima cădere a făcut să descopăr scânteia Divina din mine, Spiritul adormit. Trezirea a fost bruscă, ca atunci când varsă cineva pe tine un pahar cu apă rece în timp ce dormi. Acum mă aflu în  adevărata LIBERTATE. Printr-o noua  atitudine de viaţă, am reuşit să-mi modific metabolismul, purificând corpul fizic, cu o dietă vegană. Am curăţat apoi corpul emoţional şi am introspectat corpul mental. Toate căderile vieții s-au transformat deodată, în mod miraculos, în daruri minunate. Primul dar l-am probat pe propriul trup când mi-am vindecat singur o boală în care medicii alopați prevedeau orbirea. Am început apoi să lucrez cu cei din jurul meu și de fiecare dată sunt uimit de acest dar al vindecării dat de Dumnezeu. Este un dar existent în fiecare din noi, trebuie numai să-l conștientizam. Această conștientizare a făcut posibil ca eu, în prezent, fiind trecut de a șaptea decadă a vietii, să mă pot bucura de fiecare clipă, fără a avea nici o boală și fără a consuma nici un medicament. Acum, ca instructor și practicant, certificat în tehnicile meditației, doresc să împărtășesc din darurile mele și celor ce doresc să le folosească pentru ei și pentru cei din jurul lor. Astfel am descoperit direcția către adevărata IUBIRE NECONDIȚIONATĂ, trecând prin porțile Căintei, Compasiunii și Conștienței. Doresc să împărtășesc cu BUCURIE, această direcție, tuturor celor ce își doresc să aibe acces la aceste porți, într-un mod rapid și plăcut fără a mai fi necesare chinurile „căderilor”. Calea este unică pentru fiecare din noi, direcția, poate fi arătată și de un semen care a găsit-o după cine știe câte vieți rătăcite. Da, se poate scurta chiar acum drumul lung și chinuitor până la o viață plină de sănătate, de abundență și de fericire, mergând pe direcția pe care mie mi-a indicat-o ThetaHealingul. Și tu poți alege direcția urmată de mine, dar asta, doar liberul tău arbitru o decide.

 

 

 

 

Ajánlások

Ezen ThetaHealing profilban megjelenő információkat, a fent emlitett ThetaHealer® biztosította. A megjelenített információkért ő tartozik felelősséggel. Amennyiben jelenteni szeretnéd a THInK felé a közölt információkat, kattints a Profil Jelentése linkre. Az egyéb oldalakon elérhető információk, a THInK által kerültek közlésre.


      

Report This Profile

Report this profile

Your name:
Your e-mail:
All information will be confidential
Why would you like to report this profile?

Send a Message

Your name:
Your e-mail:
Message:
Hivatalos Vianna Stibal ThetaHealing weboldal
       
THETAHEALING, THETAHEALER, the THETA HEALING shield logo and THInK/THETA HEALING INSTITUTE OF KNOWLEDGE are registered trademarks. Seminars and sessions in the ThetaHealing energy modality are available exclusively from an Instructors and Practitioners certified in the ThetaHealing Technique. Only an instructor or Practitioner who has been certified by THInK is entitled to be called a ThetaHealer. Only those energy healing practices developed and approved by Vianna and THInK can be called ThetaHealing.
  test

Copyright © 2022 THETAHEALING®


No portion of information in this website may be reproduced or distributed in any form without prior permission from the author which may be solicited upon request. All rights reserved.